fbpx

Algemene voorwaarden van Zsilt B.V.

Artikel 1 – Definities

In onderhavige verkoopvoorwaarden gelden de volgende definities:
Zsilt: Zsilt B.V. en/of daaraan gelieerde ondernemingen; Klant: iedere partij aan wie Zsilt goederen en/of diensten levert of heeft overeengekomen diensten te verlenen, alsmede iedere partij die Zsilt een opdracht van enige andere aard heeft verstrekt;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Zsilt en de Klant in verband met de inkoop van goederen en/of diensten door de Klant van Zsilt, alsmede alle overige door de Klant aan Zsilt verstrekte opdrachten, evenals alle handelingen of rechtshandelingen in verband met het voorgaande.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Zsilt en op de Overeenkomst.
2. Zsilt is gerechtigd de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen en zal de Klant hierover schriftelijk informeren.
3. De algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid.
4. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van onderhavige algemene verkoop- voorwaarden, dan zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

Artikel 3 – Aanbod; sluiten van de Overeenkomst

1. Offertes en prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment geannuleerd of gewijzigd worden, tenzij een termijn wordt gegeven waarbinnen een aanbod kan worden aanvaard.
2. Een overeenkomst tussen Zsilt en de Klant komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Zsilt van een order of opdracht van de Klant of wanneer de Klant is begonnen met de uitvoering van de order of opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief btw en overige overheidsheffingen, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
2. Alle facturen van Zsilt dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan zonder vermindering of verrekening. Indien een overeenkomst digitaal tot stand komt dan dient de prijs, tenzij anders afgesproken, onverwijld bij het aangaan van de overeenkomst te worden voldaan zonder vermindering of verrekening.
3. In het geval de Klant nalaat zijn verplichtingen volledig en tijdig na te komen, moet de Klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die Zsilt als gevolg hiervan maakt.
4. In geval van te late betaling zal de Klant van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de factuurdatum wettelijke handelsrente verschuldigd zijn op grond van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
5. De Klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
6. Aanbetaling is slechts mogelijk indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de Klant niet aan de aanbetalingsverplichting voldoet, is Zsilt gerechtigd haar prestatie op te schorten tot de Klant aan de aanbetalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 5 – Verplichtingen Klant

1. De Klant is gehouden om medewerking te verlenen aan Zsilt om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Zsilt verstrekte gegevens, ook indien die gegevens via een derde aan Zsilt worden aangeleverd. Zsilt mag in alle gevallen gerechtvaardigd op deze aangeleverde informatie vertrouwen.

Artikel 6 – Levering van goederen; uitvoering diensten

1. Zsilt kan deelleveringen doen en deelfacturen versturen in verband hiermee.
2. De opgegeven of overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen.
3. Indien, ongeacht de reden, de Klant nalaat de (tijdige) levering van de goederen die volgens de Overeenkomst ter levering zijn aangeboden te aanvaarden, dan komen alle door Zsilt tevergeefs gemaakte kosten in verband met de aanbieding alsmede de bijkomende kosten van vervoer, bewaring en opslag, voor rekening van de Klant. Het risico zal eveneens overgaan op het moment dat Zsilt de goederen aanbiedt overeenkomstig de Overeenkomst en de Klant nalaat de levering ongeacht welke reden te aanvaarden.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Zsilt blijft het eigendom behouden van alle geleverde goederen, totdat de Klant alle bedragen aan Zsilt heeft voldaan die de Klant aan Zsilt verschuldigd is op grond van de Overeenkomst, en/of andere overeenkomsten, inclusief rente en onkosten.
2. Ongeacht hetgeen in artikel 7.1 is opgenomen, mag de Klant de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd vervreemden of doorverkopen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.
3. In die gevallen licht de Klant derden in over het eigendomsvoorbehoud van Zsilt.
4. In het geval de Klant nalaat tijdig te betalen, heeft Zsilt het recht de goederen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust eigenmachtig terug te nemen ten laste van de Klant, ongeacht waar de goederen zich bevinden. De Klant is verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 8 – Klachten; vervaltermijn

1. De Klant dient de geleverde goederen direct na levering te controleren en zich ervan te vergewissen of de geleverde diensten naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
2. Klachten van de Klant met betrekking tot de onjuiste of onvolledige uitvoering van een order dienen Zsilt schriftelijk te bereiken binnen acht dagen na de datum waarop de goederen of de diensten geleverd (hadden moeten) zijn. Indien de klacht Zsilt niet binnen deze termijn bereikt, kan de Klant zich er niet meer op beroepen dat de order onjuist of onvolledig is uitgevoerd.
3. De Klant dient de klacht helder en nauwkeurig te beschrijven. Het indienen van een klacht ontheft de Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.
4. Indien Zsilt meent dat een klacht gegrond is, dan heeft zij de mogelijkheid de geleverde goederen of diensten te herstellen dan wel te vervangen, of de Klant een vergoeding te bieden van maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag in verband met de geleverde goederen of diensten (en zal de geleverde goederen terug mogen nemen).

Artikel 9 – Aansprakelijkheid voor schade

1. Zsilt is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden schade, ongeacht of deze schade het gevolg is van handelen door Zsilt zelf en/of door entiteiten handelend in opdracht van Zsilt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zsilt.
2. De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) kalenderdagen nadat de schade is ontstaan of bekend werd, schriftelijk aan Zsilt te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor vergoeding. Alle wettelijke vorderingen van de Klant jegens Zsilt zullen in ieder geval verjaren na één jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende verplichting verschuldigd werd op grond van de order of de schadeveroorzakende gebeurtenis optrad.
3. De Klant vrijwaart Zsilt tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Zsilt aan de Klant geleverde goederen of diensten, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid die onder het risico van de Klant valt.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Zsilt beschikt over alle benodigde rechten ten aanzien van intellectuele eigendom met betrekking tot de goederen en diensten van Zsilt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zsilt is het de Klant niet toegestaan de goederen geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te publiceren of na te maken.
2. De Klant mag goederen afkomstig van Zsilt uitsluitend verhandelen onder het merk, het logo, de handelsnaam en volgens de specificaties waaronder de goederen aan de Klant werden geleverd. De Klant mag de kwaliteit van de van Zsilt gekochte goederen niet veranderen, daaronder begrepen de etikettering, opdrukken en instructies ervan.
3. De overeenkomst bevat geen overdracht van de intellectuele eigendomsrechten als onderdeel van de levering van goederen of diensten aan de Klant, alsmede de bijbehorende documenten.
4. Bij overtreding van een bepaling uit dit artikel is de Klant aan Zsilt een boete verschuldigd van EUR 5.000 per overtreding, met een maximum van EUR 30.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 11 – Geheimhouding

1. Alle informatie, afkomstig van Zsilt, die als vertrouwelijk kan worden aangemerkt, zal niet worden geopenbaard. De Klant is verplicht de geheimhouding eveneens op te leggen aan diens werknemers of derden die handelen in opdracht van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De geheimhouding volgens artikel 11.1 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
3. Bij overtreding van artikel 11.1 is de Klant aan Zsilt een boete verschuldigd van EUR 5.000 per overtreding met een maximum van EUR 30.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 12 – Overmacht

In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek van de zijde van een der partijen, zal de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort, zolang de overmachtssituatie
voortduurt, zonder dat een der partijen gehouden is tot een vergoeding aan de andere partij. Indien redelijkerwijs te verwachten valt dat de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, of al meer dan drie (3) maanden duurt, kan de andere partij per aangetekende brief de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke interventie ontbinden, zonder dat zulks enig recht op vergoeding verschaft.

Artikel 13 – Opschorting; ontbinding

1. Uitsluitend Zsilt kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke interventie, met onmiddellijke ingang en zonder dat Zsilt gehouden is tot een vergoeding, in het geval dat:
– de Klant tekortschiet in de nakoming van een van zijn verplichtingen volgens de Overeenkomst en/of onderhavige algemene verkoopverkoopvoorwaarden;
– de Klant uitstel van betaling aanvraagt of dit aan hem wordt verleend of de Klant failliet wordt verklaard;
– de Klant onder curatele of beheer wordt geplaatst;
– de onderneming van de Klant wordt verkocht of
opgeheven;
– vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst worden ingetrokken; of
– beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van de
bedrijfsmiddelen van de Klant.
2. Alle (toekomstige) vorderingen van Zsilt jegens de Klant
in de situaties zoals genoemd in artikel 13.1 zullen onmiddellijk verschuldigd en geheel opeisbaar zijn.

Artikel 14 – Overdracht; uitbesteding

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zsilt kan de Klant diens rechten en plichten op grond van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan niet overdragen aan derden.
2. Zsilt is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst anderen dan met Zsilt verbonden personen in te schakelen, voor zover dat voor de uitvoering wenselijk is. De Klant is gebonden aan de voorwaarden die Zsilt met de door haar ingeschakelde derden overeenkomt. Zsilt is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door het doen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

Artikel 15 – Ongeldigheid van een of meer bepalingen

1. De ongeldigheid van een of meerdere van de bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zal de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden onverlet laten.
2. Indien en voor zover een der bepalingen van de Overeenkomst en/of de onderhavige algemene verkoop- voorwaarden ongeldig is of naar de beginselen van redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is, dan zal tussen de partijen een bepaling gelden die gezien alle omstandigheden aanvaardbaar is.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

1. De rechtsbetrekkingen tussen Zsilt en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen tussen Zsilt en de Klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van Midden- Nederland.

Draai je toestel
voor het beste resultaat

Product is zojuist toegevoegd aan je winkelwagen